عبورممنوع 5:29 PM
ادیان برای جلوگیری از کشف حقیقت توسط پیروانشان، موانعی قرار می دهند. موانعی که دین اسلام بر سر راه استدلال و نتیجه گیری پیروانش قرار داد بسیار زیرکانه بود: "کفر" و "ارتداد". کفر یک مانع درونی است، هر گاه بخواهید به موضوعی فکر کنید که باعث کشف حقیقت و بازگشت از دین می شود سدی فکری بر سر راه خود می بینید: فکر کردن به این موضوع، یا رسیدن به این نتیجه کفر است! و هر گاه با تلاش و مطالعه اولین سد را خراب کردید با سد دوم مواجه خواهید شد: جامعه ی مسلمان شما را مرتد و واجب القتل می داند؛ بنابراین باید از بیم برخورد مسلمانان سکوت کنید؛ و این آن چیزی است که مبلغان دین می خواهند: سکوت مخالفان.
نوشته شده توسط مزدك | + |

1نظر

در ساعت February 17, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

Where did you find it? Interesting read »

 

Post a Comment

<< بازگشت به خانه