به آخوندها مي گن مارمولك 5:33 PM
به آخوندها مي گن مارمولك
بعضي ها هم مثل جنتي عصباني مي شوند و سر و صدا راه مي اندازند ولي چيزي عوض نمي شود آنهايي كه زرنگ ترند روي ذخاير نفتي نشسته اند و دارند ذخيره آخرت جمع مي كنند ككشان هم نمي گزد كه مردم آنها را مارمولك خطاب كنند يا تمساح. تا وقتي دكان خرافات بهشت و جهنم و ثواب و گناه برجاست نان آنها هم توي روغن است. وقتي مغز بچه هايمان را با بهشت و جهنم و اراجيف ديگر پر كنيم يعني داريم براي امام زمان سرباز جمع مي كنيم. سربازي كه خودش را با بمب لت و پار مي كند تا در بهشت در جوار خميني و خامنه اي و با امام زمان محشور شود. بنابر اين فرقي ندارد آخوند ها را مارمولك خطاب كنيم يا آيت الله العظمي. به جاي آن از خودمان بپرسيم : چرا در عصر كامپيوتر موجوداتي مثل جنتي و خامنه اي بر ما حكومت مي كنند؟!
نوشته شده توسط مزدك | + |

2نظر

در ساعت March 03, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

Cool blog, interesting information... Keep it UP »

 
در ساعت March 18, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

Looking for information and found it at this great site... film editing schools

 

Post a Comment

<< بازگشت به خانه